shadow

אנשים העובדים לפרנסתם ומחייתם עוסקים או מועסקים בשלל מקצועות ומשרות. המשכורת מנוצלת למחייה לניהול חיי רווחה, לצבירת רכוש ועוד. רבים מייעדים חלק מהכספים למטרות חיסכון. קיימים אפיקי השקעה וחיסכון שונים. יש השקעות בנדל"ן, בעסקים קיימים, בהקמת עסק, במניות ועוד. בנוסף, יש אפיקי חיסכון לטווח קצר או ארוך. קופת גמל להשקעה נחשבת לאפיק חיסכון ארוך טווח וגלומים בה יתרונות משמעותיים שאין באפיקים אחרים. אחד החשובים בהם הוא הזכות ליהנות מפטור ממיסים על רווחים בגיל פרישה.

עידוד חיסכון בקופות גמל

קופות גמל הן אפיק חיסכון שהממשלה מעודדת והיא מעניקה פטור ממסים על כל השקעה כזאת. בישראל יש אוכלוסייה מגוונת שחלקה יוצא לגמלאות בגיל מבוגר, יחסית, אבל תוחלת החיים הטובה בישראל מאפשרת לפורשים לחיות עוד שנים רבות וארוכות. המטרה היא שהם יעבירו את חיי גיל הזהב ברווחה טובה. גילאים אלו מאופיינים מחד, בחוסר הכנסה מעבודה רציפה, ומאידך, בבעיות בריאות המצריכות, בין היתר, מימון כספי. כספים שנצברים בקופות גמל אמורים לתת חלק מהמענה לכספים שנועדו למחייה.

חיסכון עם אפקט פסיכולוגי

אפיקי חיסכון סולידיים לטווח קצר מאפשרים רווחים נמוכים, יחסית, גם בגלל הזמן הקצר וגם בגלל המסלולים. לעומתם, חיסכון לקופות גמל המתחילים בגיל צעיר יכולים לצבור כסף רב. לרוב, לא ניתן לשחרר כספים אלו או ששחרורם מותנה בתשלום מיסים. אי לכך, יש לחיסכון אפקט פסיכולוגי מצטבר. החוסך נמנע מלשחרר כספים מקופות הגמל והם נותרים לזמן פרישה. הדעה הרווחת בקרב ציבור רב היא, שכספים שאינם מושקעים ואחרים המוצאים מתכניות החיסכון פשוט מתאיידים ונעשה בהם שימוש לצרכים שלא תמיד הינם חשובים דיים.

הלוואות נוחות

קופת גמל להשקעה נושאת עימה הטבות נוספות ואחת מהן היא בנושא ההלוואות. רבים מהגופים הפיננסיים מאפשרים נטילת הלוואות על סמך חסכונות שחלקם נזילים. מדובר על אחוז מסוים מהכספים הצבורים. לרוב, תנאי ההלוואות נוחים מאלו שניתנים בבנקים ובגופים פיננסיים אחרים המעניקים הלוואות. במקרים רבים, כדאי לנצל את ההלוואות ולא לשחרר כספים צבורים בזכות העובדה שהריביות המוטלות עליהם נמוכות מהרווחים שהכספים מניבים. ניהול קופות גמל נעשה על ידי צוותי מומחים וכלכלנים שמשקיעים את הכספים במכשירים פיננסיים מגוונים. ההשקעה בקופות גמל מומלצת ביותר.

Related Posts