shadow

ארנונה היא מילה המוכרת לכל שוכר דירה, לכל בעל בית, ובעצם לכל אזרח במדינה. אך לא כל אחד יודע כי ניתן למעשה להוריד בתשלום הארנונה במקרים מסויימים. לפעמים די בחישוב של שטח הנכס מחדש על מנת לשנות את גובה תשלום הארנונה. מומלץ לבדוק באילו מקרים אפשר להגיש תביעה להפחתה בתשלום הארנונה, שכן הפחתה זו יכולה לעיתים להיות משמעותית ביותר.

מהי הארנונה

הארנונה היא מס עירוני, מס זה מוטל על כל התושבים של הרשות המקומית. מס מוניציפאלי זה נועד לממן את הפעולות שעושה העירייה. פעולות אלה כוללות את תחזוקת התשתיות של החשמל, המים, הביוב, המדרכות והכבישים בעיר. כמו כן כל פעולות החינוך, התרבות ופעולות נוספות אותן מבצעת העירייה ממומנות על ידי מיסים מוניציפאלים.

כיצד מחושבת הארנונה

ארנונה מחושבת על ידי חישוב של מספר קריטריונים:

  • שטח הנכס
  • סוג השימוש בנכס
  • מיקום הנכס

סוג השימוש בנכס

סוג השימוש בנכס מתייחס לאופי השימוש בו. גובה הארנונה יהיה שונה עבור מבנה בגודל זהה שמשמש לצרכים שונים. אלה כוללים למשל שימוש עבור מגורים, שימוש עבור תעשייה, שימוש עבור מסחר ושימוש עבור משרד.

מיקום הנכס

מיקום הנכס מתייחס לחלקים השונים בעיר. כל אזור בעיר מחושב באופן שונה בתוך חישוב הארנונה הכללית. למשל קיים הבדל בין שכונות המתאפיינות עם אוכלוסיה בעלת מאפיינים סוציאקונומים גבוהים לעומת אוכלוסיה בעלת מאפיינים סוציואקונומים נמוכים, כמו כן שכונות יוקרה. מלבד זה גם אזורי מסחר מפותחים נכנסים תחת קטגוריה זו.

חוק ההסדרים

חוק ההסדרים יצר כללים אחידים בכל הקשור לתשלומי ארנונה. בתוך כללים אלה נקבעו גם גובה מקסימלי לתשלום וגם גובה מינימלי לתשלום. למעשה מדובר היה ברפורמה בדיני הארנונה. חוק זה נחקק בשנת 1992. כמו כן בחוק זה נקבעו הקריטריונים המנחים את קביעת שיעור הארנונה. עם זאת, באופן מעשי רשויות מקומיות משתמשות בשיטות שונות לחישוב הארנונה. שיטות אלה כוללות:

  • שיטת הברוטו-ברוטו
  • שיטת הנטו-נטו
  • שיטת הנטו
  • שיטת הברוטו