shadow

הקרן החדשה לישראל (או בשמה הנוסף NIF – New Israel Fund) הוא ארגון מלכ"ר אמריקאי הפועל לקידום הדמוקרטיה והשוויון במדינת ישראל. את מטרותיה משיגה הקרן על ידי תמיכה בארגונים אחרים שערכיהם עולים בקנה אחד עם ערכי הקרן. בין היתר, עוסקת הקרן בזכויות האדם, צדק כלכלי וחברתי, יצירת חברה משותפת ומאבק בגזענות, חופש הדת, החברה הערבית במדינת ישראל, וכן לקידום שיח דמוקרטי פתוח.

על כל אלו ועוד, במאמר שלפניכם.

אילו ערכים ועקרונות מקדמת הקרן החדשה לישראל

  • זכויות אדם – הקרן החדשה לישראל פועלת להחלת שוויון זכויות פוליטי וחברתי על כל תושביה ללא הבדלים של דת, גזע ומין. הקרן תורמת לייסוד ארגונים ואף מממנת אותם, מייעצת ומדריכה אותם. הקרן מובילה יוזמות בכל תחומי זכויות האזרח והאדם בישראל.
  • צדק כלכלי וחברתי – המדיניות הכלכלית המיושמת בישראל הביאה לפער בין עשירים ועניים. אם להיות מדויקים יותר, מדובר בפער השני בגודלו בעולם. הקרן שואפת לצמצם את הפערים הללו, לטפל בבעיית העוני משורשו ומתוך כך לטפל בעניינים שהינם פועל יוצא ממנו – נוער בסיכון, אי שקט בחברה, ועוד.
  • חברה משותפת ומאבק בגזענות – אחת הסכנות הגדולות ביותר בעולם ובחברה הישראלית בפרט היא העלייה הדרסטית בגזענות ובמתח בין האוכלוסיות המתגוררות בארץ. הקרן פועלת למאבק בגזענות וקידום ערכי הסובלנות, הסבלנות, והכבוד ההדדי.
  • חופש דת – על פי ערכי הקרן החדשה לישראל, הפלורליזם הדתי והסובלנות הינם שני ערכים החיוניים לקיומה של מדינה המאזנת בין היהדות והדמוקרטיה. כך, פועלת הקרן לאיזון בין שני העקרונות הללו, ליצירת חברה נטולת מתחים.
  • החברה הערבית בישראל – במטרה לקדם ולהעצים את החברה הערבית בישראל, שמה הקרן דגש על ארגונים אחרים הפועלים במטרה לקדם שוויון בהקצאת תקציבים מדיניים עבור החברה, ארגוני הנשים הפועלים בתוך החברה הערבית, ועוד.

הכל מתחיל בדמוקרטיה

רבים חשים כי הדמוקרטיה בישראל נמצאת בסכנה. על כן, החליטה הקרן החדשה לישראל לחזק את הארגונים והקולות הפרטיים התומכים בדמוקרטיה בישראל, תחת ההנחה שחיזוק הדמוקרטיה יחייב חיזוק של קולות התומכים בה, תוך יצירת שיתופי פעולה בין קבוצות בחברה הפועלות להשגת אותה מטרה.

Related Posts