shadow

קבלת היתר בניה היא הכרחית לפני תחילת בניה או שיפוץ

לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה העירוני מוכרח אדם לקבל היתר בניה בטרם תחילת עבודה. היתר זה הוא למעשה רשיון לביצוע עבודות בניה. את ההיתר מעניקה וועדה מקומית לתכנון ובנייה לרוב אבל גם רשות הרישוי יכולה להעניק אותו. נתינת הרשיון תלויה בחוק התכנון והבניה, תקנות נוספות שלו ותקנים אחרים רלוונטים לתחום זה. כמו כן הרשיון תלוי בזכויות הבניה במקוריות של המבנה המיועד או המקום המיועד לקבלת ההיתר.

אין לפעול ללא היתר המיועד לבניה במבנה או בשטח. בנייה ללא ההיתר היא עברה פלילית ואף אסור להשתמש במבנה שנבנה או שופץ ללא היתר או בניגוד להיתר שהתקבל. היתר בניה הוא מסמך בו תכניות המבנה, מפת מדידה וגם אישור הרשויות לבניה.

באילו מקרים נדרש קבלת היתר

היתר הבניה נדרש כאשר מעוניין אדם להקים מבנה חדש, בזמן רצון להרסו מבנה קיים וגם במידה וחושבים על הקמת מבנה מחדש. כמו כן במידה ואדם מעוניין להוסיף תוספות למבנה קיים, תוספות כמו חלון חיצוני, סגירת מרפסת או בניית מרפסת, בניית גדר, בניית פרגולה או סככה או קירוי מרפסת קיימת, הקמת חניה מקורה, סלילת דרך ו סגירת שביל וכמובן אם מעוניינים לשנות את הקירות החיצוניים של המבנה. שטחים לא בנויים דורשים היתר אם יש צורך בחפירה, מילוי פני הקרקע או שינויים, שינוי שאחריו תשתנה יציבות הקרקע כמו הנחת תשתיות וגם הנחת קירות תומכים.

בנוסף, במידה ואדם מעוניין לשפץ את דירתו, את החלל הפנימי של הדירה, ולשנות את פנים המבנה, יש צורך בהיתר בניה. כמובן ששינוי שטח הדירה הכולל פגיעה בשלד הבניין, פגיעה בצנרת משותפת בבניין דירות או שינוי מראה או רכוש המשותף לבניין דירות, דורש אף הוא היתר בניה. עם זאת, במידה והשינוי המיועד מתייחס לשטח פנימי פרטי שלא פוגע בשלד הבניין או ברכוש או בשטח המשותף אין צורך של קבלת היתר לבניה.

מבנים זמניים

גם מבנים זמניים דורשים היתר, מבנים כמו מחסן, משרד מכירות, מבנה נייד או מכולה.

 

 

כתיבת תגובה