shadow

מקורו של טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחיפה בגישה הפנומנולוגית, אשר מייחסת חשיבות ניכרת לנקודת המבט הייחודית של הפרט על עצמו ועל העולם והשפעתה על ההתנהגות. אלפרד אדלר היה מבין מבשרי גישה זו שטען שכל אחד חי עם ייצוגים אישיים של העולם האובייקטיבי. כל גירוי הנחווה, באופן אוטומטי מומשג על פי חוויות אישיות קודמות. הוא גרס שאלו לא האירועים אשר משפיעים עלינו, אם כי המשמעות אשר אותה אנו מייחסים לאותם אירועים היא זו אשר תקבע אם האירוע יאופיין כאירוע שלילי או כאירוע חיובי דווקא. בבסיס התפיסה עומד העיקרון של הבחירה העצמית, המסוגלות לבחור בין אפשרויות בחירה אלטרנטיביות. גישתו של אלפרד אדלר אף הדגישה את החשיבות שבחינוך ובהדרכה, כדי להביא לשיפור בחייו של האדם הממוצע. הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי בחיפה צמח בחלקו בשל חוסר שביעות רצון מגישת הדחפים הבלתי מודעים כהסבר לצורות מסוימות של התנהגות זאת או אחרת. הגישה הקוגניטיבית משערת שהפרט בוחר את האפשרויות הכי טובות עבורו, בהתבסס על השקפת עולמו. כמובן שהשקפת עולם זו איננה אובייקטיבית, אלא מוטה וסטריאוטיפית. כך תסביר גישה זו התנהגות תבוסתנית, לא כדחף להרס עצמי, אלא כתוצאה של חוסר יכולתו של הפרט לחשוב על או להוציא לפועל אלטרנטיבות יותר אפקטיביות.

הרציונל של טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחיפה –

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחיפה מתבסס על התיאוריה הקוגניטיבית שמשערת שלחשיבה שלילית ישנה תפקיד מרכזי. המטרה של התרפיה הינה להגדיר מחשבות אוטומטיות שליליות, אשר תורמות ליצירת סימפטומים נפשיים וכמו כן, לזהות הנחות, אמונות בסיסיות או לחילופין סכמות, אשר הן מסבירות פגיעות נפשיות. השלב הראשון בטיפול קוגניטיבי התנהגותי בחיפה הינו מכוון להפחית את הסימפטומים השונים. המטפל מנסה ללמד את המטופל לזהות ולתעד מחשבות אוטומטיות ושליליות. לאחר מכן עושים שימוש בהערכת אובייקטיבית ובניסוי על מנת ללמוד איך המחשבות השליליות האוטומטיות משפיעות על מסלולי החשיבה של האדם.

בשלב השני של טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחיפה המטרה שלו הינה לזהות ולשנות הנחות מסוימות ושונות – סכמות או עמדות בלתי פונקציונליות, אשר נובעות מהחשיבה הסטריאוטיפית של המטופל.

Related Posts