shadow

באופן טבעי, הורים רבים חוששים לגשת עם ילדיהם למבחני אבחון אשר נועדו לאבחן ולקבוע האם ילדיהם סובל מלקויות למידה כאלו ואחרות. ברוב המקרים, הצורך באבחון המוקדם והרצון לסייע לילד לממש את הפוטנציאל הלימודי הטמון בו, גובר על החששות הטבעיים של ההורים. בשורות הבאות נעסוק בסוגיה מתי מומלץ לגשת עם הילד לאבחון שמטרתו לאתר ולסווג לקויות למידה.

איתור וסיווג לקויות למידה

איתור וסיווג לקויות למידה הינו הליך מקצועי המיושם על ידי איש מקצוע מתחום ההוראה המתקנת, והוא מתבצע במסגרת הליך אבחון דידקטי אשר נועד לבדוק את היכולות הקוגניטיביות השונות של ילדיכם. במסגרת הליך האבחון נבדקים יכולות כגון: חשיבה, עיבוד מידע, כישורי הקריאה של הילד, זיכרון, יכולות הכתיבה של הילד ויכולותיו של הילד בכל הנוגע להבעה ולהבנת הנקרא.

מטרת האבחון הדידקטי היא לסייע למאבחן באיתור הסיבות המובילות לכשלים לימודיים כאלו ואחרים, וכפועל יוצא מכך, לאפשר לילד להגיע למלוא מימוש הפוטנציאל הלימודי הטמון בו באמצעות בניית תכנית לימודית אישית בהתאם לעקרונות ההוראה המתקנת המיועדת לתלמידים בעלי לקויות למידה מכל הסוגים.

מהו תהליך האבחון ואילו נושאים נבדקים במהלכו?

האבחון הדידקטי לאיתור וסיווג לקויות למידה הינו הליך אבחון האורך בין מספר שעות לבין מספר מפגשים המתקיימים אל מול מאבחן דידקטי אשר הוסמך לכך מטעם משרד החינוך. הליך האבחון מתבצע באמצעות מספר מבדקים שונים אשר נועדו לאפיין את יכולותיו הקוגניטיביות של ילדיכם בכל אחד ממיומנויות היסוד הבאות:

קריאה- במבדק זה בודק המאבחן מהם כישורי הקריאה של ילדיכם הן ברמת שטף הקריאה, הן ברמת הדיוק וקצב הקריאה והן ברמת השליטה ביסודות הקריאה ובכל הנוגע להפקת משמעות מהכתוב.

כתיבה- מבדק זה נועד לאפיין האם ילדיכם שולט במיומנויות הכתיבה.

חשבון- מבדק זה מה הם תפקודי החישוב האוטומטיים אצל ילדיכם והאם הוא ניחן בחשיבה מתמטית התואמת את גילו.

במקביל, האבחון מתמקד במספר היבטי תפקוד קוגניטיביים בקרב הילד, לרבות, תפקודי שפה, תפקודי זיכרון, תפיסה חזותית, מרחבית ושמעתית, תפקוד מוטורי ואופן עבודתו של הילד בנוגע למטלות כאלו ואחרות עימם הוא נדרש להתמודד.

פנייה לאבחון לקויות למידה- מתי?

הפנייה לאבחון הדידקטי הינה פעולה אותה מומלץ ליישם כאשר מועלה חשד סביר לכך שילדיכם סובל מלקויות למידה כאלו ואחרות. ברוב המקרים, החשד מתעורר כאשר הילד מתקשה בלימודיו והישגיו הלימודיים נמוכים מהממוצע לגילו. בהתאם להנחיות משרד החינוך, הנהלת בית הספר בה לומד ילדיכם מחויבת בהפניית התלמיד המתקשה להליכי האבחון, וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הוריו של התלמיד.

לסיכום, האבחון הדידקטי לאיתור וסיווג לקויות למידה נועדו להקנות לילדיכם את הכלים הלימודיים אשר יסייעו להם להתמודד עם מטלות הלימוד השונות בכיתות הנמוכות, וזאת על מנת לאפשר לכל אחד ואחת מהם להגיע למיצוי פוטנציאל הלמידה הטמון בו, ולכן מומלץ לקיים את האבחון מוקדם ככל האפשר –עוד במהלך שנת הלימודים הראשונה של ילדיכם.