shadow

שאלת משמורת הילדים והסדרי הראייה הינה אחת הסוגיות המרכזיות בכל הליך גירושין. בשנים האחרונות קיימת דרישה עולה וגוברת של האבות בישראל למשמורת משותפת על  ילדיהם והם אינם מסתפקים בהסדרי הראייה המינימליים של יום או יומיים בשבוע. למעשה, משמורת משותפת כשמה כן היא, הינה זכותם של ההורים לגדל את ילדיהם בזמן שווה זה לזה ולדאוג לצרכיהם באותה מידה.

עו"ד טלי איטקין מבהירה כי לרוב, עד עתה, היה נהוג כי לאחר הגירושין הילדים מופרדים והורה אחד הוא המשמורן העיקרי. ההורה אשר אינו זכה במשמורת על הילדים נשא במזונות ילדים ונקבעו לו הסדרי ראייה, לרוב בין יום או יומיים וכל סוף שבוע שני. בשנים האחרונות התרחבה הפסיקה בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט בכל הנוגע למשמורת המשותפת, זאת כחלק מההבנה כי יש לעודד את מעורבותו של האב בחיי ילדיו ובגידולם, גם לאחר גירושין. חשוב לציין, כי משמורת משותפת אפשרית רק כאשר התקשורת בין ההורים הינה תקינה וקיימת המסוגלות ביניהם  לשמור על קשר טוב ורציף לאחר כניסת הגירושין לתוקף.

בתי המשפט אינם נוהגים לפסוק משמורת משותפת באופן אוטומטי כאשר אחד מן הצדדים מתנגד לה, במקרה מסוג זה ימנה בית המשפט עובדת סוציאלית לסדרי דין אשר תגיש את המלצותיה לבית המשפט כאשר טובת הקטין היא העומדת אל מול עיניה.

חשוב להכיר כי עצם קביעת משמורת משותפת בין ההורים אינה פוטרת את האב מחוב המזונות לו הוא חב לילדיו, אולם, במידה והילדים אכן נמצאים זמן שווה עם האב, סביר להניח כי דמי המזונות יהיו נמוכים משמעותית מהסדרי ראייה קלאסיים, זאת בעיקר בשל העובדה כי שני הצדדים צריכים להשתתף בהוצאות הילדים באופן מלא ולדאוג כי ביתם יכיל את כל  צורכי הילדים.

למשמורת משותפת על הילדים יתרונות רבים אך החשוב מכל הוא כי הילדים זוכים לראות את הוריהם פועלים בשיתוף פעולה מלא שכל כולו נועד לטובתם, הילדים חווים את הוריהם פותרים קונפליקט בצורה תרבותית ללא מאבקים משפטיים מיותרים

כאמור, בית המשפט אינו מאפשר משמורת משותפת על הילדים אלא אם כן מתקיימת הבנה הדדית מלאה בין ההורים ושיתוף פעולה מלא ביניהם. נוסף על כך, על ההורים המבקשים לקיים משמורת משותפת לגור בקרבת מקום זה לזו ולהיות זמינים לטובת הילדים באופן מלא. חשוב מכל, בבואו של בית המשפט להחליט בשאלת המשמורת המשותפת  עליו לבחון האם הסדר משותף זה יעמוד לטובת הילדים.

לסיכום מחדדת עו"ד טל איטקין, ניתן לומר כי הפסיקה בנושא המשמורת המשותפת הינה חדשנית למדי וידו של בית המשפט אינה קלה על ההדק בבואו להחליט בעניין זה, אך בהינתן התנאים המתאימים ובדגש על טובת הילד, בית המשפט יקבל את תביעתו של ההורה העותר ויקבע משמורת משותפת.