shadow

חוק איסור לשון הרע הינו אחד החוקים החשובים, שכן הוא מאזן בין חופש הביטוי מצד אחד לבין חובת ההגנה על כבודו של כל אדם ועל שמו הטוב. עבירה על חוק זה הינה עוולה אזרחית שניתן לתבוע בגינה פיצויים בסכום משמעותי, ובמקרים מסוימים היא אף עלולה להוביל לתביעה פלילית שהעונש עליה הוא עד שנה מאסר. בהתאם מומלץ בכל מקרה שבו נפגע שמכם הטוב או שלחילופין אתם מואשמים כי פגעתם בכבודו של אדם או תאגיד להתייעץ עם עורך דין בעל בקיאות וניסיון בתחום מורכב זה.

מהי ההגדרה של לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע מגדיר כל פרסום שעלול להוביל להשפלתו של אדם (או תאגיד), לבוז כלפיו או לשנאה כלשון הרע, בין אם הפרסום עוסק בתכונותיו של אותו אדם, במעשיו, בנטיותיו המיניות, באמונתו הדתית, במוצאו, בגזעו, בעיסוקו ובעצם בכל פרט לגביו.

יחד עם זאת ישנם מקרים שבהם עורך דין לשון הרע, כלומר עו"ד שזהו תחום התמחותו, מוכיח שגם אם הפרסום פוגעני בכל זאת הוא אינו בגדר לשון הרע. בפרט ישנה הגנת "אמת דיברתי", כלומר כשהפרסום הינו אמת, לפחות ברובו המכריע, ויש לו חשיבות מבחינת הציבור, ועוד הגנה בסיסית נפוצה בפני תביעות לשון הרע היא תום לב – כשהמפרסם לא ניסה לפגוע באדם אלא פרסם את שפרסם בתום לב. חשוב לציין שבמקרים אלה עשוי המפרסם להתבקש להתנצל, ואם יסרב לעשות זאת הפרסום עלול בכל זאת להיחשב כעבירה.

למה חשוב לפנות אל עורך דין לשון הרע?

החל משנת 1998 רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בגובה של עד 50,000 ₪ למי שנפגע מלשון הרע וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח שנגרם לו נזק – בהתאם, אם הוגשה נגדכם תביעה שכזו, או ששמכם הטוב נפגע עקב פרסום כזה או אחר וברצונכם לזכות בפיצוי, מומלץ לפנות אל עורך דין לשון הרע.

סיבה נוספת לחשיבות הפנייה אל עורך דין לשון הרע במקרים אלה היא שכאמור ישנם מקרים שבהם מוגשת קובלנה פלילית כנגד מי שפרסם דברים שהם בגדר לשון הרע – כולל באינטרנט (וכולל טוקבקים!) – והעונש הוא עד שנת מאסר.

Related Posts