shadow

בשנת 2017 נחקק בישראל חוק פנסיה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש אחוז מסוים מן ההכנסות, לטובת חיסכון פנסיוני שיישמר עבורם, ובכך להבטיח את עתידם הכלכלי גם לאחר הפרישה.

על מי חל החוק?

חוק הפנסיה לעצמאים מחייב הפקדה למוצרי ביטוח פנסיה מתוך המוצרים הקיימים לבחירה, וחל על עצמאים במעמד עוסק מורשה ועוסק פטור, אשר גילם למעלה מ-21 שנים ועד לגיל 60 שנים. עצמאים שגילם עמד על 55 ויותר עם חקיקת החוק (1.1.2017) פטורים מחובת ההפקדה.

חובת הפקדה – סכומים

חובת ההפקדה מדורגת על פי סכומי ההכנסה, ובהתבסס על גובה השכר הממוצע במשק:

  • בגין הכנסה בסך עד למחצית מן השכר הממוצע במשק – תחול חובת הפקדה בסך4.45% מסך ההכנסות המחייבות של בית העסק (הכנסות בהפחתת הוצאות מוכרות).
  • בגין הכנסה העולה על מחצית ממוצע השכר במשק ועד לסכום השכר הממוצע – קיימת חובת הפקדה בסך 12.55% מסך ההכנסות המחייבות.
  • בגין החלק בהכנסה שעולה על השכר הממוצע במשק – לא קיימת חובת הפקדה.

מוצרים פנסיוניים להפקדה

חברות הביטוח מציעות מספר תכניות ומוצרים לצורך מימוש החובה והחיסכון הפנסיוני, ביניהם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. ניכר כי לאחרונה חלה עלייה בביקוש על ידי ציבור העצמאים דווקא לקופת הגמל, שנחשבה בעבר למוצר הפנסיוני הפחות מוכר.

מספר עובדות ויתרונות להפקדת כספים פנסיוניים באמצעות קופת גמל

הוצאה מוכרת – הפקדה לתכנית מסוג קופת גמל היא הוצאה מוכרת שניתן להפחית מהכנסות העסק לצורך הפחתת מיסוי.

פטור מרווחי שוק ההון – בגין רווחים שנולדו כתוצאה מהשקעות הקופה קיים פטור ממס בגין רווחי שוק ההון, מס אשר עומד על 25%, כאשר הפטור ניתן עד לתקרת הפקדות בסך: 14840 ₪.

הטבת מס – הטבת המס היא בשווי 16.5% מההפקדה לקופת הגמל עד לסכום שנתי של 34,452 שקלים.

מוצר חיסכון אופטימלי – בשונה מקרנות פנסיה ומתכניות ביטוח מנהלים, בהם מופרש חלק מסכום ההפקדה לטובת ריסק (סיכון ביטוחי), קופת גמל היא מוצר חיסכון אופטימלי בו מועברים מאה אחוזים מן ההפקדות לטובת חיסכון ללקוח.

אין צורך בחיתום רפואי – בזכות מבנה הקופה והיעדר המרכיב הביטוחי, הצטרפות לקופת גמל פשוטה ליישום ומהירה יותר ביחס לתכניות הפנסיוניות האחרות, אשר מצריכות חיתום רפואי.

הפחתת תשלומי ביטוח לאומי – עצמאים מחויבים בתשלומים לביטוח הלאומי המהווים גם תשלום ביטוח בריאות ממלכתי, בסך6.72% בגין הכנסה המהווה 60% מן ההכנסה הממוצעת במשק או פחות מכך. במטרה לעודד חיסכון לפנסיה בכלל התוכניות המוכרות, לרבות חיסכון לפנסיה באמצעות קופת גמל, החליטה המדינה על דמי ביטוח לאומי מופחתים לחוסכים, בסך 2.87% בלבד.

קופת גמל להשקעה

מוצר חיסכון נוסף, אשר מתאים לעצמאים ולשכירים כאחד, הוא קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה מיועדת לחיסכון ארוך טווח, ומתאימה לשכירים אשר הצבירה לפנסיה מתקיימת עבורם בחסות המעסיק, כפעולה אשר נועדה להבטיח את הגדלת כספי החיסכון לתקופת היציאה משוק העבודה וגיל הזהב. כמו כן מתאימה גם לעצמאים אשר מחזיקים במוצר פנסיוני אחר לצורך חובת ההפקדה הקבועה בחוק, ומבקשים אף הם להגדיל את החיסכון המיועד לגיל פרישה.

ההפקדה מתבצעת באופן עצמאי, ללא תלות במעסיק וללא קשר לדוחות ההכנסה של בית העסק. ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה בכל גיל, לרבות קופות גמל לילדים, מתוך דאגה לעתידם כבר בשלב מוקדם.

כספי הקרן יושקעו במסלולים סולידיים ובטוחים, או בעלי דרגות סיכון שונות, בהתאם להעדפת הלקוח החוסך. מדובר בחיסכון נזיל אשר ניתן למשיכה בכל עת, כאשר ייעודו הוא המשך החיסכון עד לגיל 60 ומימושו כקצבה חודשית.

*  המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור.

Related Posts

כתיבת תגובה