shadow

תמ"א 38 משפיעה במידה בלתי מבוטלת על שוק הנדל"ן בארץ ובאופן כללי מהווה את אחד מנושאי השיחה הנפוצים מזה כעשור. מי שיזם אותה היא המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שמהווה את הסמכות התכנונית העליונה בארץ ואשר מורכבת מפוליטיקאים, אקדמאים ואנשי מקצוע, ומי שעמד בראש הצוות שגיבש את תוכנית המתאר הארצית החשובה הזו הוא האדריכל הנודע יונה פיטלסון.

מה זה בעצם תמ"א 38?

תמ"א הם ראשי תיבות של "תוכנית מתאר ארצית" ובהתאם תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית מספר 38.

תוכניות מתאר ארציות הן תוכניות שחלות על כל שטח המדינה ועוסקות בנושאים שחשיבותם הציבורית גבוהה. כך למשל תוכנית המתאר הראשונה גובשה מעט לאחר קום המדינה במטרה לפזר את העולים החדשים והאוכלוסייה בכלל בנגב ובגליל, תוכנית מתאר ארצית מספר 8 נועדה להסדיר את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, מטרת תוכנית מתאר ארצית מספר 33 הייתה לספק מענה אפקטיבי לעלייה המשמעותית בביקוש לדיור בעקבות גלי העלייה של ראשית שנות התשעים ואילו תוכנית מספר 38 מיועדת לאפשר חיזוק מבנים ישנים בפני רעידות אדמה. תוכנית זו אושרה ע"י ממשלת ישראל ב-2005.

מה כוללת התוכנית?

תוכנית המתאר החשובה מעניקה לבעלי דירות ישנות (בבניינים שהוקמו עד 1980) וליזמים הטבות שונות שבזכותן חיזוק מבנים ישנים משתלם מבחינה כלכלית. לדיירים עצמם מוענקת הרחבה של הדירה ובנוסף הם נהנים משדרוג המבנה כולו, פנימית וחיצונית, ואילו היזם מקבל את האפשרות להוסיף לבניין קיים עוד יחידות דירות שמכירתן מכסה את עלות הבנייה ומן הסתם גם מותירה בידיו רווח.

בפני בעלי דירות ישנות ויזמים עומדות 2 אפשרויות: תמ"א 38/1, שמאפשרת הוספת קומות על בניין קיים, ותמ"א 38/2 שמאפשרת הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש, כמובן גדול יותר, תחתיו.

התיקונים החשובים בתוכנית המתאר

מאז אישורה של תמ"א 38 בממשלה, בוצעו בה מספר תיקונים חשובים.

בפרט זהו תיקון מספר 3א' בשנת 2016 מאפשר בניית קומה וחצי על בניין שיש בו קומה אחת, בניית 2.5 קומות בבניינים שיש בהם 2 קומות, הוספת 3 קומות על בניינים שיש בהם 3 קומות ובניית 3.5 קומות חדשות בבניינים שיש בהם 4 קומות או יותר – כדי להפוך את הפרויקטים למשתלמים יותר וכך להגדיל את הסיכוי למימוש תוכנית המתאר הארצית.

Related Posts