shadow

חוק איסור לשון הרע, חוק שחוקק בשנת 1956, הינו חוק המדבר על עבירות של כל אדם הבא להשפיל או לבזות אדם או תאגיד, בין אם חטא או לא, בכוונה לפגוע בו. חוק זה עבר מספר גלגולים עד לחוק העדכני בו אנו משתמשים כיום זאת בעקבות שינויים סוציאליים והעלאת מודעות השוויון בין כל המינים, הגזעים והדתות. קראו על הליך תביעת לשון הרע באתר שלומי וינברג.

המשמעויות השונות של חוק לשון הרע

חוק לשון הרע בא להגן מפני ביזוי כל אדם או תאגיד. חוק זה נוצר עבור שמירת הפרטיות של כל אדם המבקש להמשיך לחיות ולהתכלכל בצורה הוגנת וללא השפלה ברבים. יתרה מכך, השפלה ברבים עשויה לגרום לאובדן העבודה ולהתדרדרות בהלך החיים. 

חוק לשון הרע עשוי להיות מבוטל כאשר מדובר בדברי אמת שעל הציבור לדעת. מידע על אדם המסוכן לציבור יוכל להיות מופץ לרבים, על אף אמרות לשון הרע המוזכרות לגביו. באם אדם כזה לא מעוניין בהסגרת שמו לציבור, יהיה עליו להיעזר בצו בית משפט למניעת אזכור שמו ברבים וכן להתייעץ עם עורך דין שלומי וינברג המתמחה בנושא.

כמו כן, החוק גם מגן על תאגידים שונים אשר נגדם נאמרים דברים בחזקת לשון הרע. כאשר מדובר בחוסר שביעות רצון לקוחות למשל, המעוניינים בהכפשת שמו של עסק ממנו הם לא יצאו מרוצים, הדבר עלול להפר את חוק לשון הרע ובעל עילה לתביעה שעשויה להגיע עד לשנת מאסר.

ואם בתאגידים עסקינן, גם בתוך התאגיד קיימת ההגנה של חוק לשון הרע, כאשר נחשפות שערוריות בתוך התאגיד. העובדים מוגנים בחוק זה מפני אלו המבקשים לערער את אמינותם וטוהרם, גם אם הדבר קורה על ידי דרגים בכירים יותר. 

לסיכום,

חוק לשון הרע מגן על כל אדם המבקש להישאר בעילום שם על מעשיו או על הכפשות הנעשות לגבי שמו. באם מדובר באמת לאמיתה, על הציבור לדעת.

Related Posts