shadow

בעשורים האחרונים של המאה העשרים נראתה צמיחה של גוף גדול של מחקר ופיתוח סביב תפיסת האינטליגנציה. מושגים חדשים אפשרו גישות חדשות לזיהוי ופיתוח מחוננות בקרב צעירים. מאמר זה מציג מודל לחינוך ילדים ובני נוער מחוננים על בסיס תפיסת פיתוח כישרונות, ודרכים ספציפיות לזהות ופתח כישרונות.

תפיסות חדשות של אינטליגנציה וכישרון

מסורת ארוכת שנים בתחום החינוך המחונן מניחה שאפשר ורצוי לזהות ילדים כ"מחוננים" על סמך ציונים גבוהים במבחני IQ, או ציונים גבוהים במבחני הישגים.

תכניות שפותחו מתוך תפיסה של אינטליגנציה עולמית וקבועה, הביאו לעתים קרובות לפיתוח תכניות לימוד חד-ממדיות ייחודיות. גישה כזו התעלמה מהיחסים האישיים של הילדים עם סביבתם, וזיהוי הפוטנציאל שלהם.

מודלים להכרה ופיתוח תכניות למחוננים בבתי הספר

תכניות לימודים ושירותים לבני נוער מחוננים עונות על צרכיהם בצורה הטובה ביותר. התכניות מקדמות את הישגיהם בחיים ותורמות לשיפור החברה שלנו כאשר בתי הספר מזהים את כוח הכישרונות הספציפיים של התלמידים וממקדים את השירותים החינוכיים בכישרונות אלו.

בתי הספר נמצאים בעמדה ייחודית לזהות ולפתח את כישורי התלמידים בארבעה תחומים עיקריים: אקדמיים, אמנותיים, מקצועיים-טכניים, ואישיים-חברתיים. התחום האקדמי כולל מדע, מתמטיקה, אנגלית, ולימודי חברה ושפות. מחול, מוסיקה, דרמה, צילום ואמנות גרפית מהווים את התחום האמנותי.

תכניות לפיתוח ילדים מחוננים בתחומי תעשיה וטיפול

התחומים המקצועיים-טכניים הם כלכלת בית, מסחר-תעשייה, משרד-עסקים, חקלאות ומחשבים-טכנולוגיה. לבסוף, בתחום הבין-אישי, מנהיגות, טיפול ושירותי אנוש הם תחומים פוטנציאליים שבהם ניתן לבצע זיהוי וטיפוח של כישרונות ספציפיים.

יחד עם זאת, תהליך של הכרה ופיתוח כישרונות של תלמידים מחוננים אינו צריך להתבצע כפרויקט חד פעמי, ואין לדרג את התלמידים כ"מוכשרים" או שהפוטנציאל שלהם אינו ממומש. במקום זאת, זהו תהליך ארוך טווח שבו הורים, אנשי סגל בית הספר והתלמידים עצמם מכירים, מבינים ועובדים יחד על מנת להקל על פיתוח הכישורים הייחודיים של התלמידים.

שיתוף פעולה ממוקד

כדרך לערב תלמידים, הורים, מורים ויועצים שמכירים בכישרון של התלמידים, מציגים מערכת "תכנון צמיחה", שבה תלמידי כיתות ג'-י"ב, מתכננים בסוף האביב תכניות לימודים לשנה הקרובה. הם סוקרים את ההישגים שלהם, מעריכים את האינטרסים שלהם ואת סגנונות הלמידה, וכותבים מטרות אישיות בתחומים אקדמיים, קריירה ותחומים חברתיים.

לאחר מכן הם בוחרים קורסים, פעילויות מחוץ לבית הספר וחוויות חוץ-ביתיות המתאימות להישגים הקודמים שלהם, והמשקפות את המטרות שהוצבו, תוך הצבת הדגש על אתגרים בצורה הולמת.

מדענים שחקרו תלמידים מחוננים השתמשו במערכת למידה זו עם כמה מאות תלמידים ומצאו אותה כשיטה יעילה לשלב ילדים ונוער בתהליך פיתוח הכישרונות. תלמידים מחוננים יכולים לעתים קרובות לעסוק בפעילויות למידה עם מעורבות המורה או עם מינימום התערבות.

מסקנות מהצלחות תכניות למידה לפיתוח מחוננים

המדענים דיווחו כי יכולתם של התלמידים לכוון את עצמם בעבודה קבוצתית אישית וקטנה הייתה גבוהה מאוד, אם המורים שלהם סיפקו חומר חינוכי טוב וכיוונים ראשוניים. התלמידים גדלו במהירות ביכולתם לבצע למידה עצמית ומכוונת אישית.

 

Related Posts