shadow

כיסוי ביטוחי למקרי מות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, מקנה למוטבים שהמבוטח קבע – סכום ביטוח חד-פעמי, ולפעמים קצבה חודשית. סיכון מפני מוות מוקדם וסיכון מפני אובדן של כושר עבודה אינם מתקיימים יותר לאחר גיל הפרישה, שהרי חברת הביטוח תשלם תגמולים עם מות המבוטח, במשך תקופת הביטוח בלבד.

ביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון טוב למקרים מסוימים. אם המבוטח אינו נפטר במשך תקופה הביטוח, הרי שאין זכאות לקבלת סכום כלשהו. אנשים רבים נוטים לחשוב בטעות כי פוליסת הביטוח שלהם היא למעשה תכנית חסכון בבנק, זאת על אף שהביטוח מכיל מרכיב ריסק בלבד.

ביטוח מנהלים שווה ביטוח חיים

במדינה בה כל פקיד מתפקד כמנהל לשכה וכל מוקדן הוא בעצם מנהל שירות לקוחות, עניין קל הוא למכור ביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון, למנהלים, אך ביטוח מנהלים הוא ביטוח חיים לכל דבר. ביטוח זה מרכז מהפרשות של העובד והמעביד לתגמולים, ולרוב גם לפיצויים. הפרמיות (עלויות הביטוח) משולמת בחלקן על-ידי העובד (המבוטח) ובחלקן – ע"י המעביד. חלק כלשהו מסכום הפיצויים משמש אף כקופת תשלום פיצויי פיטורין לעובד.

תוכנית ביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון, מהווה כיסוי למקרי אובדן כושר עבודה, נכות, מוות, פיצויי פיטורין וחסכון לגיל פרישה. בפוליסות ביטוח החדשות, מחליט המבוטח איזו פרופורציה מהפרמיה תופנה לחסכון קצבתי בתום התקופה, ואיזה חלק יופנה לחיסכון הוני.

יתרונות ביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון

החיסרון הבולט העיקרי בביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון, אל מול מוצרים פנסיוניים אחרים, הוא דמי ניהול יקרים, אולם ביטוח חיים מהווה חוזה מחייב, וככזה, יש לו יתרונות רבים:

  • בפוליסת ביטח חיים הכוללת מרכיב חיסכון, זכאי המבוטח לכספים בתוך תקופת הביטוח, אך במידה שנפטר במשך תקופת הביטוח, זכאי המוטב לכספים.
  • חברת הביטוח אינה יכולה לבטל חד-צדדית את הפוליסה, מלבד המקרה בו לא שילם המבוטח את הפרמיה הנדרשת, והחברה הודיעה לו מראש על כך, בהתאמה לחוק.
  • במקרה התאבדות המבוטח 12 חודשים מיום תחילת הביטוח, חברת הביטוח תהא פטורה מהעברת סכום הביטוח.
  • לעומת הנ"ל, קרן פנסיה רשאית לבצע שינויים במקדמי הקצבה, בהתאם להצלחת ניהול הכספים.

האם משתלם לפדות תכנית ביטוח ישנה עבור רכישתה של חדשה

על פי תכניות הביטוח החדשות, תנאי הקצבה והחיסכון הורעו דווקא; מסיבה זו, בדרך כלל מומלץ לשמור על הפוליסות שנרכשו טרם 1998, המבטיחות תשואה קבועה והצמדה מלאה. מרכיב הריסק הוזל אמנם, אך כדאי לשמור את כיסוי הקצבה, שהרי עלות הביטוח התייקרה על-פי תכניות הביטוח החדשות, כאשר עוד אין הבטחת גמלא. כך או כך, לא מומלץ לבטל ביטוח ישן טרם משיגים אישור בכתב מטעם חברת הביטוח על קיום ביטוח חדש – כאשר מדובר על ביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון.

כתיבת תגובה