shadow

פסיקת פיצויים לבעל/אישה, המסרבים להתגרש ובכך מותירים את בן/בת זוגם עגונים ומעוקרי יכולת להמשיך הלאה בחייהם, הפכה לכלי רב-כוח בידי הערכאות השיפוטיות. לאחרונה, הפחית בית-המשפט המחוזי את גובה הפיצוי שנפסק ע"י בית-הדין הרבני לבעל העגון, בשל העובדה שנישא בשנית.

סרבנות גט ותביעת פיצויים

תופעת סרבנות הגט הופכת נפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות. עסקינן במצבים בהם מסרב הבעל לתת לאישה גט פיטורין, או במקרים בהן מסרבת האישה לקבלת הגט, וזאת חרף קיומו של פסק-דין רבני המחייב את בני-הזוג בגירושין, מסבירה עורכת הדין טל איטקין – מומחית בדיני משפחה וגירושין. בניסיון להתמודד עם התופעה, פיתחו הערכאות האזרחיות אפיק המאפשר לבן/בת הזוג המסורב/ת לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מהסרבנות בה נוקט בן הזוג השני. כך, חייבו הערכאות האזרחיות את בן הזוג הנתבע בתשלום פיצויים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לבן הזוג התובע, עבור הנזק הנפשי ועגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מסרבנותו/ה.

על פסק-הדין

פסק-דין חשוב בנושא ניתן לאחרונה ע"י בית-המשפט המחוזי בתל-אביב. במקרה הנדון, סירבה האישה להתגרש מבעלה חרף פסיקת בית-הדין הרבני שחייב את הצדדים להתגרש.  הבעל המסורב, תבע את האישה בבית-המשפט לענייני משפחה, בדרישה לחיובה בתשלום פיצויים בגין הנזק שנגרם לו נוכח סרבנותה. ביהמ"ש פסק לטובת הבעל פיצוי בסך 400,00 ₪. במקביל, ובטרם התגרש מאשתו הראשונה, נשא הבעל אישה אחרת, הודות להיתר שקיבל לכך מבית-הדין הרבני. עורכת הדין טל איטקין מבהירה, כי מדובר בצעד נדיר הניתן במקרים חריגים בלבד. האישה ערערה על-פסק הדין שניתן כנגדה לבית-המשפט המחוזי.
בית- המשפט דחה את טענותיה לפיהן אינה סרבנית גט, וקבע כי סירובה להתגרש מבעלה, הנמשך למעלה מעשור, עולה כדי סרבנות גט. יחד עם זאת, נקבע כי יש מקום להפחית את שיעור הפיצויים שנפסק לחובת האישה. בית המשפט המחוזי קבע, כי היתר הנישואין שניתן לבעל, אשר הודות לו התאפשר לו לשאת אישה אחרת, מרפא במידה מסוימת את הנזק הנפשי שנגרם לו כתוצאה מסרבנותה העיקשת של המערערת להתגרש ממנו, אשר נמשכת זה למעלה מעשור. בית-המשפט ציין, כי נישואיו השניים של הבעל אינם מורידים ולו במעט מחומרת מעשיה של האישה, אולם ניתן לקחתם בחשבון בעת קביעת שיעור הפיצויים של האישה לשלם לבעל. בעקבות ההחלטה, הופחת גובה הפיצוי לסך 265,000 ₪.

עורכת הדין טל איטקין מבהירה, כי מדובר במקרה נדיר בו נישואים נוספים מהווים עילה להפחתת גובה הפיצוי. בתי-הדין הרבניים אינם ממהרים לעשות שימוש בסמכותם להעניק לבעל מסורב היתר נישואין והיתרים כאלו ניתנים במקרים חריגים בלבד. בנוסף, היתר מסוג זה ניתן לגברים בלבד, שכן אישה אינה יכולה להינשא מחד כל עוד לא ניתן לה גט מבעלה, בשל החשש שילדים שתלד מנישואיה הנוספים יחשבו לממזרים עפ"י ההלכה.

 

 

כתיבת תגובה